“Khách hàng của bạn ở đâu – hãy hiện diện ngay ở đó”. Không những là truyền thông, đó là truyền thông đến chính những nguồn khách hàng tiềm năng nhất, khách hàng chất lượng hoặc thậm chí họ đang ở thời điểm quan tâm đến sản phẩm của bạn. Hãy làm ngay.